Posisjonen offentliggjør samarbeidsavtale


Etter valget har posisjonspartiene AP, KrF, SP, Ventre og FrP vært tilbakeholdne med å offentliggjøre samarbeidsavtalen partiene i mellom.
Partiene har også bestemt seg for å offentliggjøre avtalen, og ble sendt mandag kveld i en pressemelding.

Avtalen kan leses her:

Samarbeidsavtale

2019-2023 mellom partiene  AP    FrP    KrF    SP       V

Representantene er valgt på sine respektive program. Partiene har gjennom samtaler kommet frem til at det eksisterer et fellesskap i synet på vesentlige utfordringer og muligheter i Karmøy i den kommende perioden. Partiene vil kunne ha ulike standpunkt i enkeltsaker, men har sterke forpliktelser til å finne frem til enighet. Der er enighet om at Jarle Nilsen fra AP blir ordfører og Alf Magne Grindhaug fra KrF varaordfører.

Økonomi

Partiene forplikter seg til etter drøftinger å fremme felles innstilling og gjøre vedtak til årsbudsjett og økonomiplan for kommunestyret. Partiene vil også forplikte seg til felles forslag og vedtak i alle saker med budsjettmessige konsekvenser for kommunen.

Partiene forplikter seg til å forholde seg til de økonomiske måltallene vedtatt av kommunestyret:

–        Netto driftsresultat skal være minimum 1,75 prosent av brutto driftsinntekter.

–        Justert lånegjeld skal ikke overstige 45 prosent av sum driftsinntekter.

–        Disposisjonsfond bør utgjøre minimum 7,5 prosent av sum driftsinntekter, justert for siste års regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk.

Måltallene kan bare avvikes dersom alle partier i samarbeidet er enige om det.

Det legges ikke opp til omtaksering av boliger i perioden. Eiendomsskatten for bolig i Karmøy er 2,8 promille. Denne satsen er partene enige om ikke å øke i perioden uten at alle i samarbeidet er enige om det. Eiendomsskatten for næringseiendommer (og tidligere verker og bruk) er 7 promille, og partene er enige om å følge vedtatt nasjonal maksimumsramme i perioden.

Partiene er enige om at budsjett- og regnskapsrutinene er forbedret de siste årene, men at forbedringsarbeidet må fortsette.

Karmøy kommune er en veldrevet kommune. Det er likevel potensiale for forbedringer, og partiene er enige om at å sammenligne vår drift med andre sammenlignbare kommuner (benchmarking) kan være et nyttig verktøy i arbeidet med å etablere mer effektiv drift.

Arbeidsgiverrollen

Arbeidsnærvær skal følges opp kontinuerlig i samarbeid mellom ansatte, tillitsvalgte, kommunens administrative og politiske ledelse. Hovedutvalg administrasjon har her en sentral rolle.

Partiene er enige om at det skal etableres en heltidskultur i Karmøy kommune gjennom videreføring og styrking av prosjektet for heltidskultur. Målet er å redusere antall deltidsansatte med 25 % i løpet av 4 år. Økt grunnbemanning, redusert vikarbruk og økte stillingsprosenter vil være viktige virkemidler for å nå dette målet.

Det skal satses på skolering av egne ansatte fremfor bruk av kostbare konsulenter.

Partiene er enige om aktivt å bidra til et godt og tillitsfullt forhold til ansatte i kommunen. Som folkevalgt/arbeidsgiver har vi et særskilt ansvar å opptre i henhold til vedtatte etiske retningslinjer.

Partiene forutsetter at kommunens egne ansatte driver tjenestene så godt og effektivt at konkurranseutsetting/privatisering ikke er naturlig ut over dagens nivå. Benchmarking brukes som indikator på om driften har god kvalitet og er effektiv. Institusjonene skal derfor videreføre offentlig drift og eierskap.

Samarbeidet med ideelle organisasjoner og arbeidsmarkedsbedrifter videreutvikles.

Oppvekst og Kultur

Det pågår store investeringer i skole/idrettshall både ved Vormedal Ungdomsskole og Stangeland barneskole. Neste prosjekt i vedtatt skolebruksplan er ny skole i Veavågen, og der valg av tomt forutsettes avklart i løpet av 2019.

Vedrørende ny skole i Åkrehamn er partiene enige om snarest å avklare fremtidig skolestruktur. Først da kan vi vite hvilket elevgrunnlag og eventuelt andre behov den nye skolen skal bygges for. Videre fremdrift med planlegging og bygging avgjøres av det økonomiske handlingsrommet i kommunen, men det er partienes mål å få prosjektet realisert raskere enn det som fremgår av gjeldende økonomiplan. Modulbygg skal vurderes i de tilfeller hvor dette ikke forringer innhold, kvalitet og funksjonalitet som bygget er tiltenkt, dersom dette viser seg å være vesentlig kostnadsbesparende i investering og drift.

Ny skole på Kolnes søkes realisert når elevgrunnlaget tilsier det, men med prioritet etter Åkrehamn.

Partiene er enige om å søke om at Karmøy blir med i forsøksordningen med fritidskort, dette som en videreutvikling av nåværende aktivitetskort.

Karmøy har en nullvisjon mot mobbing. Partiene vil fokusere sterkt på å nå denne målsettingen både i offentlige og private virksomheter. Ordføreren gis et særlig oppfølgingsansvar med sikte på å skape mest mulig oppmerksomhet omkring mobbing som samfunnsproblem.

Partiene vil opprettholde full barnehagedekning. Det konstateres at kapasiteten for tiden er rikelig. Offentlige og private barnehager skal ha like vilkår i henhold til lovverket.

Kontantstøtte for 2-åringer videreføres selv om det nå er svært få som benytter seg av ordningen.

Leirskolen skal opprettholdes.

Ordningen med skolegudstjenester opprettholder i henhold til dagens retningslinjer.

Kultur er en forutsetning for et levende samfunn. Vi vil prioritere barn og ungdom gjennom støtte til det frivillige organisasjonslivet i kommunen. Kulturskolen videreføres minst på dagens aktivitetsnivå. Idretten skal fortsatt stimuleres til videre godt arbeid for barn og unge.

Før det vedtas bygging av nytt kulturhus må økonomien vurderes nøye. Et nybygg må ikke redusere tjenestetilbudet innen kommunens primæroppgaver eller medføre økt egenandel for brukerne. Dersom en ser at kommunen kan bygge innenfor nevnte kriterier så bør det vurderes hva som gir best bygg for pengene av OPS eller kommunal investering. Prinsippvedtak gjøres i løpet av kommende kommunestyreperiode.

Fjord Motorpark

Kommunestyret har vedtatt reguleringsplan, gjort vedtak om ekspropriasjon, tatt prosjektet inn som et interkommunalt prosjekt (sammen med ishall i Haugesund og håndballhall i Tysvær) og bevilget 7,3 mill kr til prosjektet. Skjønnsretten skal vurdere om ekspropriasjonsvedtaket er gyldig, for så å fastsette erstatningsutmåling til grunneierne. Fylkesmannen har spørsmålet om forhåndstiltredelse til vurdering.

Partiene er enige om at de politiske beslutningene som er gjort av kommunestyret innebærer at prosjektet nå kan gjennomføres så fremt tiltakshaver kan finansiere prosjektet. Partiene er enige om at kommunen ikke skal påta seg andre forpliktelser enn de som allerede ligger i tidligere vedtak. Søknad om spillemidler behandles på vanlig måte.

Når skjønnsutmålingen foreligger, skal kommunestyret tiltre skjønnet om da ikke beløpet overskrider det beløpet tiltakshaver er i stand til betale for eiendommene.  Kommunen eksproprierer og selger videre til tiltakshaver med full kostnadsdekning. Ved forhåndstiltrede er kommunen forpliktet til å godta skjønnsrettens dom.

Dersom det senere viser seg at prosjektet likevel ikke blir gjennomført innen en gitt tidsramme, eller at søknad om spillemidler ikke blir innvilget, er partiene enige om at grunneierne da skal gis tilbakekjøpsrett for sine respektive eiendommer. Dette bør om mulig gjøres gjennom en klausul i salgsavtalen mellom kommunen og tiltakshaver.

Helse og omsorg

Karmøy kommune står foran store utfordringer i forhold til økende antall eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne som har krav på BPA-tjenester.  Samtidig gir gjennomføring av samhandlingsreformen stadig nye utfordringer for kommunen. For å kunne løse disse oppgavene kreves det nytenkning og økte økonomiske rammer.

De hjemmebaserte tjenestene må styrkes slik at alle som har mulighet for det kan bo hjemme lengst mulig så lenge det er helsemessig forsvarlig. Kommunen må sikre tilstrekkelig antall sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Velferdsteknologi må i økende grad tas i bruk.

Barnevernet er i betydelig endring med økt vekt på forebyggende tiltak og utvikling av kompetanse. Denne utviklingen må fortsette.

Karmøy kommune skal ha en offensiv holdning til forebygging og ettervern innen rusomsorgen. Det vises for øvrig til avtale mellom Karmøy kommune og andre selskaper/organisasjoner.

De alkoholpolitiske retningslinjene skal videreføres i perioden.

Partiene vil som hovedregel imøtekomme anmodninger fra sentrale myndigheter om mottak av flyktninger. Det skal jobbes aktivt for en enda bedre integrering av flyktninger. Det legges vekt på å fremskaffe flere praksisplasser for flyktninger både i offentlig og privat sektor.

Det er også en klar målsetting å fremskaffe flere attføringsplasser og VTA-plasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Nye Skudenes BBH realiseres snarest med oppstart av drift senest 1. halvår 2022.

Regulert tomt på Spanne løses inn og 60 plasser for sjukeheim/omsorgsboligenhet etableres innen 2026.

Helsestasjon på Avaldsnes samlokaliseres til Norheim når lokaler er disponible der.

Samferdsel

Behovet for midler til trafikksikkerhetstiltak er stort. Det tilføres midler fra fylkeskommunen, kommunen og Haugalandspakken, men det er mange uløste oppgaver i kommunen, jfr vedtatt trafikksikkerhetsplan.

Omkjøringsveien er nå til behandling i kommunal- og moderniseringsdepartementet.

–        Dersom kommunen får medhold slik at fylkesmannens innsigelse blir sett til side, er saken ferdigbehandlet i Karmøy kommune. Ved realisering av Omkjøringsveien skal kommunen påvirke SVV til å starte i Veakrossen, Rådhuskrysset og Engveien.

–        Dersom fylkesmannen får medhold slik at det må bygges tunnel eller kulvert, kreves det høyst sannsynlig ny reguleringsplan for den delen av prosjektet som vedrører tunnel/kulvert. I et slikt tilfelle innrømmes SP + V + FrP rett til å stemme fritt i saken.

Nåværende Haugalandspakke løper ut 2023. Det er et klart mål for Karmøy at alle prosjekter som ligger inne i pakken skal gjennomføres. Dette gjelder i særlig grad strekningen Veakrossen – Helganesvegen. For å få realisert dette prosjektet samt noen mindre prosjekter i kommunen, KAN det bli nødvendig med en form for brukerbetaling. Det skal brukes nødvendige ressurser overfor samferdselsministeren, Regjering og Storting for å få økt det statlige bidraget til dette og noen andre mindre gjenstående prosjekter. FrP innrømmes rett til å stemme fritt i saker om brukerbetaling.

Andre viktige prosjekter på E134 er Husøyvegen og ny Karmsund bru, som søkes finansiert gjennom NTP.

Ny Eikjevei er et viktig prosjekt, som er ferdig regulert og bare mangler finansiering. Finansieringen søkes løst gjennom avtale med de store utbyggingsaktørene.

Kommunen er positiv til å bistå Utsira kommune dersom de ønsker båtforbindelsen lagt til Karmøy.

Partiene vil sørge for en aktiv holdning i forhold til utvikling av Karmsund havn og Haugaland Næringspark.

Partiene vil sikre alle fri tilgang til friluftsområder og strandsoner.

Erfaringer fra sykkelbyen Haugesund-Karmøy fastland søkes overført til våre øvrige byer og tettsteder.

Næringsliv

Det er en forutsetning for videre utvikling av Karmøy-samfunnet at næringslivet er i stadig utvikling. Kommunen vil være en aktiv pådriver for å sikre eksisterende og etablering av nye arbeidsplasser. Det legges vekt på tilstrekkelig med næringsarealer til enhver tid, og nødvendig kompetanse i den kommunale organisasjonen til å bistå næringslivet der dette er mulig og formålstjenlig. Våre ansatte skal være tilretteleggere og veiledere for å få til smidig og effektiv behandling av saker for innbyggere og næringsliv.  Kommunen vil utvikle enda tettere samarbeid med Karmøy Næringsråd og de andre kommunene i Haugalandsregionen på de områdene der det er naturlig med fellesskapsløsninger som gir minst like gode tjenestetilbud og reduserte kostnader for Karmøy kommune hensyntatt endrede krav.

Det legges vekt på etablering av tilleggsnæringer til landbruksdrift, og det skal søkes statlige støtteordninger der dette er mulig.

Partiene ønsker å stimulere til grønn vekst/omstilling.

Det skal legges vekt på at nye nærings- og industriområder ikke får tilkomst gjennom etablerte boligområder.

Partiene er enige om ikke å åpne for mer omfattende søndagshandel enn det som er tilfelle i dag.

Samfunnsplanlegging og miljø

Gode og fremtidsrettede planer for hvordan vi skal bruke våre ressurser, herunder arealressurser, er viktig for utvikling av kommunen og hele regionen på Haugalandet.

Partiene har etablert en langsiktig plan for jordvern, jfr vedtatt plan. Målsettingen er å bli en foregangskommune for vern av matjord. Dyrka mark skal ikke legges inn for nedbygging i fremtidige kommuneplaner til utbyggingsformål, men kan være aktuelt til samferdselsformål. Erstatningsareal skal være drivverdig.

Partiene vil følge opp målsettingene i kommunens vedtatt miljø- og klimaplan med spesiell vekt på miljøvennlige/0-utslipps løsninger. Planen revideres i perioden med konkretisering av realistiske tiltak og målsetninger.

Partiene ser ikke behov for å endre dagens kommunestruktur, og vil fortsatt vektlegge interkommunalt samarbeid i de saker der dette er tjenlig for innbyggerne. Partiene vil følge opp nylig vedtatt renovasjonsplan som også inkluderer samarbeid med de øvrige kommunene på Haugalandet. Arbeidet med realisering av et interkommunalt beredskapssenter på Raglamyr fortsetter med full styrke. Partiene forutsetter at interkommunalt samarbeid skal gi økt kvalitet og på sikt spare kostnader.

 

Kopervik den 30. september 2019

Du vil kanskje lese...

Translate »