Må ekspropriere for å lage lysløype

Det har lenge vært arbeid med å få opparbeidet sammenhengende turveier med ønsket standard og lys i området rundt Almannamyr.
Arbeidet har tatt lang tid og under kommer en kort oppsummering av hvordan status er pr dags dato.

I begynnelsen var det tenkt at turveien på Almannamyr skulle gå over eiendommer hvor kommunen skrev avtaler om bruk i 40 år med eierene. Selv om en god del skrev under på avtalen var det noen som ikke ville undertegne og det ble ikke mulig å fortsette arbeidet på den måten.
Området ble detaljregulert hvor formålet med planarbeidet var å klargjøre for ekspropriasjon av nødvendige arealer.
Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret i 2016.
Det er nå startet arbeid sammen med jurist for erverv av nødvendige eiendommer.

 

Midler fra Miljødirektoratet
Karmøy kommune har søkt og fått tilslag på midler fra Miljødirektoratet til erverv av eiendommer til opparbeiding av turveier på Almannamyr Midlene skal dekke utgifter til grunneiere, kart – og delingsforretning, tinglysningsgebyr og advokatutgifter.
En av forutsetningene for tildeling av midlene er at disse områdene skal bli statlig sikret for å sikre fremtidig bruk for allmennheten.
Statlig sikring av friluftsområder er i tråd med Karmøy kommunes kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2018 – 2021.
I planen står det at man skal sikre almenheten tilgang til områder for fysisk aktivitet gjennom arealplaner og kommunal eller statlig sikring.
Bevilgningen gir støtte til inntil 50 % av utgiftene i forbindelse med erverv mens kommunen må finansiere de resterende 50 % selv. Det foreligger derfor et finansieringsbehov på kroner 400 000 til turvei på Almannamyr, som ikke var en del av kostnadsoverslaget til turveiprosjektene.


Problemanalyse
Uten 50 % egenandel får ikke Karmøy kommune 50 % av utgiftene til erverv dekket av Miljødirektoratet.
For å få turveiene opparbeidet til ønsket standard må vi ekspropriere. Vi er derfor avhengig av ekstra midler for å fullføre prosjektene med turveier på Almannamyr.


Rådmannens forslag til vedtak:

  • Investeringsprosjekt P486 Turveier med lys Almannamyr tilføres budsjettmidler på kroner 800 000 til erverv av areal.
    Dette finansieres ved tilskudd fra Miljødirektoratet på kroner 400 000 og at bruk av lånemidler økes med kroner 400 000. 
  • I budsjettskjema 2B gjøres det følgende endringer:
    Utgiftsbudsjettet for P486 Turveier med lys Almannamyr økes med kroner 800 000, og inntektsbudsjettet økes med kroner 400 000. 


Dette skriver rådmann Vibeke Vikse Johnsen i sakspapirene.
Saken skal opp i formannskapet 11.03.19 og kommunestyret 25.03.19

SkudenesNytt har tatt ut av sakspapirene det som ikke angår Skudeneshavn. 
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/04/oddhelgeboe2.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/04/oddhelgeboe2.png
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/04/dinannonse19_liggende_rød.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/04/dinannonse19_liggende_rød.png
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/02/vipps_lang_7.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/02/vipps_lang_7.png
https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/03/vipps_lang_6_1.png https://www.skudenesnytt.no/wp-content/uploads/2019/03/vipps_lang_6_1.png


Translate »