LESERINNLEGG: «Nye Skudenes bu- og behandlingsheim»

Kommunestyret vedtok på møte 17.12.2018 at det skal oppføres nybygg med 32 sykehjemsplasser og 8 heldøgnsomsorgsboliger i Skudeneshavn, til sammen 40 enheter. I tillegg skal det etableres minst 18 dagplasser og base for hjemmetjenesten.

Det ble i eget vedtakspunkt vist til finansiering av denne investeringen. Til finansiering av 40 plasser i Skudeneshavn og senere 60 plasser på Spanne, er det i budsjett- og økonomiplanen 2019-2022 under hovedposten bolig sett av 223 millioner kroner pluss statlige tilskudd på 165,2 mill kroner, sum 388,2 mill kr.

Fremdeles er det noen som uttrykker tvil om prosjektet vil bli gjennomført. Det er det så absolutt ingen grunn til. Arbeidet med romprogram er godt i gang, og det samme gjelder forberedelser til rivning. Med 1 år til planlegging og klargjøring av tomt og 2 års byggetid, bør nye plasser være klare for innflytting i 2022. Budsjett foreligger med periodisering til og med 2022.

Det er også reist tvil om kommunen vil ha driftsmidler til å drifte det som skal bygges opp i Skudeneshavn, ettersom det ikke fremkommer direkte av driftsbudsjettet. Jeg vil da vise til budsjettpostene i økonomiplanen for år 2022

– økte demografikostnader (kostnader til endring i innbyggertall og sammensetning av befolkningen) med 62,0 mill kr

– innsparing omsorg (mer effektiv drift) med 13,9 mill kr

Her ligger finansieringen av driften i Skudeneshavn.

I neste budsjett vil vi konkretisere både finansieringen og driften i egne poster for nye Skudenes bu- og behandlingsheim.

Leserinnlegg skrevet av Leif Malvin Knutsen, varaordfører og leder i hovedutvalg helse og omsorg (Krf)

Foto: Karmøy Kommune


Lokal annonse :

Du vil kanskje lese...