Nedskrivning av flåteverdier

Det vises til delårsrapporten for Solstad Offshore ASA (“SOFF”) for 3. kvartal 2018 som annonsert 06.11.2018.

På tidspunktet for rapporten vurderte SOFF at det ikke var nødvendig å gjennomføre en nedskrivningstest med hensyn til SOFFs flåteverdier, da de ble støttet av uavhengige meglerverdier og verdiene fra historisk fartøysalg. Følgelig er ingen nedskrivningsgebyr innregnet i SOFFs kvartalsrapport for 3. kvartal.

Rapporten i 3. kvartal 2018 viste imidlertid at fartøyets bokførte verdier og egenkapitalen forventes å være under press fremover. I en beslutning datert 19.12.2018 uttalte Finanstilsynet at SOFF burde ha gitt mer vekt på pris / bokforhold og utfordrende markedssituasjon.
På den grunn anmodet Finanstilsynet SOFF om å gjennomføre en nedskrivningstest av SOFFs flåte ved å beregne gjenvinnbart beløp per 3. kvartal 2018. SOFF har derfor gjennomført en nedskrivningstest per 3. kvartal 2018 i samsvar med Finanstilsynets krav.
Testen indikerer at en verdifall på flåteverdier på 850 millioner kroner skal regnskapsføres per 3. kvartal 2018.

Nedskrivningen skyldes hovedsakelig:
1. En forventet forsinkelse i markedsutvinningen
2. En økning i SOFFs estimerte vektede gjennomsnittlige kapitalkostnad til 9,3%

I kvartalsrapporten for Q4 2018 vil SOFFs Q3 2018-tall bli omarbeidet for å gjenspeile den nevnte nedskrivningen.
Per 30.09.2018 vil SOFFs reviderte konsoliderte netto tap for perioden 01.01.2018 til 30.09.2018 økes fra 1.790 millioner kroner til 2.640 millioner, og den reviderte aksjonærenes egenkapital per 30.09.2018 vil bli redusert fra 3.326 millioner til 2.476 millioner.

Per utgangen av 2018 var det tegn til ytterligere forsinkelser i forventet markedsutvinning, noe som hadde negativ innvirkning på forventet langsiktig utnyttelse og charterrenter.
Videre var det et betydelig fall i oljeprisen i fjerde kvartal. På denne bakgrunn vurderer SOFF at det er risiko for ytterligere nedskrivninger av flåteverdier som skal innregnes i Q4 2018-regnskapet.
Imidlertid er disse beregningene ikke fullført ennå. En slik nedskrivning vil sette bokført egenkapital i fare.

20.12.2018 SOFF kunngjorde at en rekke finansielle kreditorer av SOFF har avtalt å suspendere og utsette betaling av hovedstol og renter under en rekke låneavtaler til 20.06.2019.

Etter avtalen om å suspendere betaling av hovedstol og renter vil SOFF i de kommende månedene fortsette sin nært dialog med sine finansielle kreditorer med ambisjoner om å finne en langsiktig løsning på sin økonomiske situasjon. Løsningen forventes å innebære en omfattende omstilling av SOFFs balanse. Ytterligere oppdateringer vil bli gitt i god tid.
SOFF-gruppen fortsetter ellers sin virksomhet i sin ordinære kurs.

Dette skriver Anders Hall Jomass hos Solstad Offshore i en pressemelding, onsdag kveld.Translate »